SHELTER IN CHRIST

April 20, 2014

Filed under: Words — shelterinchrist @ 1:59 AM

வாழ்க்கையில் நம்மை நல் வழிப்படுத்துவது பணமும் செல்வங்களும் அல்ல, வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் வேதனைகளும் , துன்பங்களுமே !!

தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார் !

மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான் !

கர்த்தர் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்குதக்கதாக பலனளிப்பவர்!

கர்த்தரின் அன்பை அனுபவிக்காமல், புரிந்து கொள்ளாமல் பிறருக்கு கடவுளை அறிமுகப்படுத்துவது கடினம் !

நீ விட்டு வைக்கிற பாவம் அல்லது தவறான பழக்கம் உன்னை வீழ்த்தும்!

எந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஜெபத்தை முயற்ச்சித்துப் பார் !

உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகை !

ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் தேவனின் அன்பு இல்லை !

உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூரண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் !!

நல்லவன் கர்த்தரிடத்தில் தயை பெறுவான் !

கர்த்தரை கோபமூட்டுவது நாம் செய்யும் பாவங்களும் நடப்பிக்கும் அவலட்சணங்களுமே!

Advertisements

March 27, 2014

Filed under: Messages — shelterinchrist @ 2:16 AM

கோலியாத்தை வீழ்த்துவது என்பது அதை பார்த்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு பெரிதாக தோன்றினாலும், தாவீதுக்கு ஒரு அற்ப காரியமாகவே இருந்தது. இஸ்ரவேலின் இராணுவங்களின் தேவனின் கிருபையால், கோலியாத்தை ஒரு சில நிமிடங்களில் அவன் வீழ்த்தி இருக்க கூடும். 

தாவீதின் மிகப்பெரிய சோதனை கோலியாத்தை எதிர் கொண்டதுதான் என்று சொல்வதை விட, தாவீது தன் வாழ்க்கையில் அனுதினமும் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளே அவன் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய சோதனைகளாக அமைந்தன. சவுலினிமித்தமும், பத்சேபாளினிமித்தமும், தன் குடும்ப மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் அவன் அனுதினமும் சந்தித்த பிரச்சனைகளே அவனது வாழ்வின் பெரும் சோதனைகளாக அமைந்தன. 

நமது வாழ்விலும் கூட அனுதினமும் நாம் சந்திக்கிற சோதனைகள் அநேகமாக இருக்கலாம். அவைகளை கண்டு நாம் மனம் மடிந்து போவோமானால் நம் பெலன் குறுகி   விடும். ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போகாதிருப்பது முக்கியம். 

நாம் எதிர் பார்க்காத நேரங்களில் நாம் எதிர் கொள்ளும் சோதனைகள் பெரும் வேதனையாக அமையலாம். அப்படிதான் சுரமண்டலம் வாசித்து கொண்டிருந்த தாவீது எதிர்கொண்ட சவுலின் ஈட்டியும் இருந்திருக்கும்; தன் சகோதரர்களை சந்திக்க சென்ற போது அவர்களால் குழியில் தள்ளப்பட்ட யோசேப்புக்கும் இருந்திருக்கும். 

கர்த்தர் தமது பிள்ளைகளை காக்கிறவர்; அவர்களுக்கு சகலத்தையும் நன்மையாக முடியப்பண்ணுபவர். கர்த்தரின் ஆசீர்வாதங்களுக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்பது நல்லது. நாம் தளர்ந்து போகாதிருந்தால் ஏற்ற காலத்தில் அறுப்போம்!! கர்த்தர் நம்மை ஏற்ற காலத்தில் உயர்த்தும் வரை அவரின் பலத்த கரங்களுக்குள் அடங்கி இருப்போமாக. 

சூழ்நிலைகள், பிரச்சனைகள் எத்தகையதாக இருந்தாலும், கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறவர் அவர் நம்மை நடத்தி செல்வார் என்பதை மறவாதிருப்போமாக!! நமது வாழ்க்கை எத்தகைய மோசமான நிலைமைக்கு சென்றாலும் அவர் கரம் நம்மை நடத்தும் என்பதை மறந்து விட வேண்டாம். நமது வேதனை அவர் கண்களுக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை. அவர் நம்மை பார்த்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறார், சரியான நேரத்தில் நமக்கு பதில் செய்வார், அது வரையிலும் நாம் அவரை தூஷிக்காமல், பாவம் செய்யாமல் அவரை அண்டிக்கொண்டிருப்பது அவசியம். 

கர்த்தர் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதான பலனை அளிப்பவர். ஒரு வேளை நமது கஷ்டமான சூழ்நிலைகளுக்கு நமது கிரியைகளே காரணமாக இருக்கும் என்றால், தேவனுடைய சமுகத்திலே உபவாசித்து அமர்ந்து கர்த்தரோடு உடன்படிக்கை செய்து அவரிடம் திரும்புவோம், அவர் நம்மை திரும்ப சீர் படுத்துவார். கர்த்தரின் வசனங்களை பிடித்துக்கொண்டு ஜெபிப்போமாக. அவர் வாக்குறுதிகள் உண்மையானவைகள். தாழ்ந்திருக்கவும், வாழ்ந்திருக்கவும் நாம் கற்றுக்கொள்வோம். பரலோகத்திலே நமது பலன் மிகுதியாயிருக்கும்படி வாழ கற்றுக்கொள்வோமாக!!  

 Image

1. நடத்துவார் ஆ! இன்பெண்ணம்!
    மா ஆறுதல் சாரும் வண்ணம்,
    நான் எவ்விடத்திருக்கினும்,
    தேவனின் கையே நடத்தும்

    பல்லவி

    நடத்துவார்! நடத்துவார்!
    தம் கையாலே நடத்துவார்!
    அவரை நேராய் பின்செல்வேன்;
    தம் கையாலே நடத்துவார்!

2. ஓர் வேளை இருள் பாதையில்,
    ஓர் வேளை ஏதேன் பூங்காவில்,
    அலை கடல் அமைவிலும்
    அவர் நேச கை நடத்தும்! – நடத்துவார்

3. கர்த்தா! நான் உம் கை பிடிப்பேன்,
    திருப்தியால் குறை பேசேன்!
    எந்த நிலையும் பூரணம்;
    நீரே எனக்குத் தாரணம்! – நடத்துவார்

4. இங்கென் வேலை முடிந்தபின்,
    துங்கனால் வெற்றி பெற்ற பின்
    பங்கம் சாவிலு மஞ்சிடேன்,
    பொங்கு யோர்தான் தாண்டச் செய்வார்! – நடத்துவார்
   –   Joseph Henry Gilmore

[From The Salvation Army Tamil song book: பாடல் 380: நடத்துவார் ஆ! இன்பெண்ணம்! He leadeth me! – 725  (Tune 21 Of English Song Book)]

 

July 31, 2011

The Titanic’s Last Hero

Filed under: Uncategorized — shelterinchrist @ 10:24 PM

John Harper  was born to a pair of solid Christian parents on May 29th, 1872. It was on the last Sunday of March 1886, when he was thirteen years old that he received Jesus as the Lord of his life.

He never knew what it was to “sow his wild oats.” He began to preach about four years later at the ripe old age of 17 years by going down to the streets of his village and pouring out his soul in earnest entreaty for men to be reconciled to God.

As John Harper’s life unfolded, one thing was apparent…he was consumed by the word of God.

When asked by various ministers what his doctrine consisted of, he was known to reply “The Word of God!”

After five or six years of toiling on street corners preaching the gospel and working in the mill during the day, Harper was taken in by Rev. E. A. Carter of Baptist Pioneer Mission in London, England.

This set Harper free to devote his whole time of energy to the work so dear to his heart. Soon, John Harper started his own church in September of 1896. (Now known as the Harper Memorial Church.) This church which John Harper had started with just 25 members, had grown to over 500 members when he left 13 years later. During this time he had gotten married, but was shortly thereafter widowed. However brief the marriage, God did bless John Harper with a beautiful little girl named Nana.

Ironically, John Harper almost drowned several times during his life.

When he was two and a half years of age, he almost drowned when he fell into a well but was resuscitated by his mother. At the age of twenty-six, he was swept out to sea by a reverse current and barely survived, and at thirty-two he faced death on a leaking ship in the Mediterranean.

Perhaps, God used these experiences to prepare this servant for what he faced next…….

It was the night of April 14, 1912. The RMS Titanic sailed swiftly on the bitterly cold ocean waters heading unknowingly into the pages of history. On board this luxurious ocean liner were many rich and famous people.

At the time of the ship’s launch, it was the world’s largest man-made moveable object. At 11:40 p.m. on that fateful night, an iceberg scraped the ship’s starboard side, showering the decks with ice and ripping open six watertight compartments. The sea poured in.

On board the ship that night was John Harper and his much-beloved six-year-old daughter Nana.

According to documented reports, as soon as it was apparent that the ship was going to sink, John Harper immediately took his daughter to a lifeboat.

It is reasonable to assume that this widowed preacher could have easily gotten on board this boat to safety; however, it never seems to have crossed his mind. He bent down and kissed his precious little girl; looking into her eyes he told her that she would see him again someday.

The flares going off in the dark sky above reflected the tears on his face as he turned and headed towards the crowd of desperate humanity on the sinking ocean liner. As the rear of the huge ship began to lurch upwards, it was reported that Harper was seen making his way up the deck yelling

“Women, children and unsaved into the lifeboats!”

It was only minutes later that the Titanic began to rumble deep within. Most people thought it was an explosion; actually the gargantuan ship was literally breaking in half.

At this point, many people jumped off the decks and into the icy, dark waters below. John Harper was one of these people.

That night 1528 people went into the frigid waters. John Harper was seen swimming frantically to people in the water leading them to Jesus before the hypothermia became fatal. Mr. Harper swam up to one young Man who had climbed up on a piece of debris.

Rev. Harper asked him between breaths, “Are you saved?”

The young man replied that he was not. Harper then tried to lead him to Christ only to have the young man who was near shock, reply no.

John Harper then took off his life jacket and threw it to the man and said”Here then, you need this more than I do…” and swam away to other people. A few minutes later Harper swam back to the young man and succeeded in leading him to salvation.

Of the 1528 people that went into the water that night, six were rescued by the lifeboats.

One of them was this young man on the debris. Four years later, at a survivors meeting, this young man stood up and in tears recounted how that after John Harper had led him to Christ.

Mr. Harper had tried to swim back to help other people, yet because of the intense cold, had grown too weak to swim. His last words before going under in the frigid waters were

“Believe on the Name of the Lord Jesus and you will be saved.”

Does Hollywood remember this man?

No.

Oh well, no matter. This servant of God did what he had to do. While other people were trying to buy their way onto the lifeboats and selfishly trying to save their own lives, John Harper gave up his life so that others could be saved.

“Greater love hath no man than this, that he lay down his life for his friends…”

John Harper was truly the hero of the Titanic!

“God is so rich in mercy,

and He loved us so very much,

that even while we were dead

because of our sins,

He gave us life when He raised Christ from the dead.”

Ephesians 2:4-5 (NLT)

Sources for this article: “The Titanic’s Last Hero” by Moody Press 1997,

Scriptures are quoted from the King James Bible. John Climie, George Harper, & Bill Guthrie from “Jesus Our Jubilee Ministries” in Dallas, Oregon.

Now it’s our turn to fill in the shoes of John Harper…

March 11, 2011

I CAN ONLY IMAGINE

Filed under: Lyrics — shelterinchrist @ 4:32 AM

I can only imagine what it will be like, when I walk by Your side…
I can only imagine, what my eyes will see, when Your Face is before me!
I can only imagine. I can only imagine.
Surrounded by Your Glory, what will my heart feel?
Will I dance for you, Jesus? Or in awe of You, be still?
Will I stand in Your presence, or to my knees will I fall?
Will I sing ‘Hallelujah!’? Will I be able to speak at all?
I can only imagine! I can only imagine!

I can only imagine, when that day comes, when I find myself standing in the Son!
I can only imagine, when all I will do, is forever, forever worship You!
I can only imagine! I can only imagine!
Surrounded by Your Glory, what will my heart feel?

Will I dance for you, Jesus? Or in awe of You, be still?
Will I stand in Your presence, or to my knees will I fall?
Will I sing ‘Hallelujah!’? Will I be able to speak at all?
I can only imagine! Yeah! I can only imagine!

Surrounded by Your Glory, what will my heart feel?

Will I dance for you, Jesus? Or in awe of You, be still?
Will I stand in Your presence, or to my knees will I fall?
Will I sing ‘Hallelujah!’? Will I be able to speak at all?
I can only imagine! Yeah! I can only imagine!

I can only imagine! Yeah! I can only imagine!! Only imagine!!!
I can only imagine.

I can only imagine, when all I do is forever, forever worship You!
I can only imagine.”

January 5, 2011

HOW GREAT THOU ART

Filed under: Lyrics — shelterinchrist @ 1:00 AM

Lyrics ~ Carl Boberg, 1859 – 1940

English Translation ~ Stuart K. Hine, 1899 –

Stanza 1:

O Lord my God,

When I in awesome wonder

Consider all

The works Thy Hand hath made,

I see the stars,

I hear the mighty thunder,

Thy pow’r throughout

The universe displayed;

Stanza 2:

When through the woods

And forest glades I wander

I hear the birds

Sing sweetly in the trees;

When I look down

From lofty mountain grandeur

And hear the brook

And feel the gentle breeze;

Refrain:

Then sings my soul,

My Saviour God, to Thee,

How great Thou art!

How great Thou art!

Then sings my soul,

My Saviour God, to Thee,

How great Thou art!

How great Thou art!

Stanza 3:

When Christ shall come,

With shouts of acclamation,

And take me home,

What joy shall fill my heart!

Then I shall bow

In humble adoration

And there proclaim,

“My God, how great Thou art!”

Refrain:

Then sings my soul,

My Saviour God, to Thee,

How great Thou art!

How great Thou art!

Then sings my soul,

My Saviour God, to Thee,

How great Thou art!

How great Thou art!

January 3, 2011

HE IS OUR HOPE

Filed under: Bible Verses — shelterinchrist @ 9:52 PM

“O God, be merciful to me! For my soul trusts in You;

And in the shadow of Your wings I will make my refuge,

Until these calamities have pass.” Psalm 57:1

“In You, O Lord, I put my trust; Let me never be ashamed;

Deliver me in Your righteousness.

Bow down Your ear to me, deliver me speedily;

Be my rock of refuge, a fortress of defense to save me.

For You are my rock and my fortress;

Therefore, for Your name’s sake,

Lead me and guide me.” Psalm 31:1-3

“God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Therefore we will not fear, even though the earth be removed,

And though the mountains be carried into the midst of the sea;

Though its waters roar and be troubled,

Though the mountains shake with its swelling….

Be still, and know that I am God;

I will be exalted among the nations,

I will be exalted in the earth!

The Lord of hosts is with us;

The God of Jacob is our refuge.” Psalm 46:1-3, 10-11

“I have set the Lord always before me;

Because He is at my right hand I shall not be moved.” Psalm 16:8

“For You have been my defense and refuge in the day of my trouble.

To You, O my Strength, I will sing praises.” Psalm 59:16-17

“In God is my salvation and my glory;

The rock of my strength, and my refuge, is in God.

Trust in Him at all times, you people;

Pour out your heart before Him;

God is a refuge for us.” Psalm 62:7-8

“The Lord…will be a refuge for the oppressed,

A refuge in times of trouble.

And those who know Your name will put their trust in You;

For You, Lord, have not forsaken those who seek You.” Psalm 9:9-10

“The Lord is their strength,

And He is the saving refuge of His anointed.” Psalm 28:8

“I have become as a wonder to many,

But You are my strong refuge.

Let my mouth be filled with Your praise

And with Your glory all the day.” Psalm 71:7-8

“Incline Your ear to me, and save me.

Be my strong refuge to which I may resort continually;

You have given the commandment to save me,

For You are my rock and my fortress.” Psalm 71:2-3

“He who dwells in the secret place of the Most High

Shall abide under the shadow of the Almighty.

I will say of the Lord, ‘He is my refuge and my fortress;

My God, in Him I will trust.”

Surely He shall deliver you from the snare of the fowler

And from the perilous pestilence.

He shall cover you with His feathers,

And under His wings you shall take refuge.” Psalm 91:1-4

“…the Lord has been my defense,

And my God the rock of my refuge. ” Psalm 94:22

“…my eyes are upon You, O God the Lord;

In You I take refuge; ” Psalm 141:8

January 1, 2011

Here I am to worship

Filed under: Lyrics — shelterinchrist @ 4:26 AM
 
 
 Light of the world
 You stepped down into darkness.
 Opened my eyes, let me see.
 Beauty that made this heart adore You
 Hope of a life  spent with You
 
 Here I am to worship,
 Here I am to bow down,
 Here I am to say that You're my God
 You're altogether lovely
 All together worthy,
 All together wonderful to me
 
 King of all days
 oh, so highly exalted
 Glorious in heaven above
 Humbly You came 
 To the  earth You created
 All for love's sake became poor
 
 Here I am to worship,
 Here I am to bow down,
 Here I am to say that You're my God
 You're altogether lovely
 All together worthy,
 All together wonderful to me
 
 I'll never know how much it cost
 To see my sin upon that cross
 I'll never know how much it cost 
 To see my sin upon that cross
 I'll never know how much it cost
 To see my sin upon that cross
 I'll never know how much it cost 
 
 
 Here I am to worship,
 Here I am to bow down,
 Here I am to say that You're my God
 You're altogether lovely
 All together worthy,
 All together wonderful to me
 
 
 Here I am to worship,
 Here I am to bow down,
 Here I am to say that You're my God
 You're altogether lovely
 All together worthy,
 All together wonderful to me
 
 I'll never know how much it cost
 to see my sins upon that cross--

God will make a way

Filed under: Lyrics — shelterinchrist @ 4:16 AM

God will make a way
Where there seems to be no way
He works in ways we cannot see
He will make a way for me
He will be my guide
Hold me closely to His side
With love and strength
For each new day
He will make a way
He will make a way

By a roadway in the wilderness
He’ll lead me
And rivers in the desert will I see
Heaven and earth will fade
But His Word will still remain
He will do something new today

Blog at WordPress.com.